Realizacja Dialogu Społecznego dla spółki Polskie LNG

Case studies

Realizacja Dialogu Społecznego dla spółki Polskie LNG

Dialog społeczny był sporym wyzwaniem dla spółki Polskie LNG. Budowany w Świnoujściu terminal LNG jest jednym z największych i najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Inwestycja ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale i na życie społeczności lokalnej Świnoujścia. Ze względu na rangę i rozmiary tego przedsięwzięcia kluczowym elementem Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu spółki Polskie LNG było uzyskanie społecznej akceptacji dla jej inwestycji, zbudowanie dobrosąsiedzkich relacji oraz nawiązanie długofalowej współpracy z partnerami lokalnymi.

Spółka podjęła strategiczną decyzję, by w transparentny i efektywny sposób realizować zadania w obszarze polityki lokalnej poprzez dyskusję ze społecznością lokalną. Serię spotkań przeprowadzono w oparciu o najpopularniejszy obecnie międzynarodowy standard z obszaru angażowania interesariuszy – AA1000SES.

Sesje Dialogu Społecznego Polskiego LNG

Sesje dialogowe zostały zaaranżowane w marcu i wrześniu 2013 roku. Poproszono o udział niezależnego moderatora, przedstawicieli spółki oraz reprezentantów społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, oświaty, instytucji, władz samorządowych, partnerów biznesowych, środowisk naukowych i akademickich. Finalna lista zgłoszonych przez interesariuszy oczekiwań zawierała łącznie 56 kwestii w obszarze: ochrona środowiska, bezpieczeństwo i edukacja oraz polityka lokalna. Do każdej z nich spółka Polskie LNG odniosła się podczas wrześniowej sesji, prezentując konkretne zobowiązania i przyjęty plan działań.

Projekt Dialogu Społecznego Polskiego LNG został bardzo entuzjastycznie odebrany przez uczestników spotkań oraz media. Świadczy o tym liczba publikacji oraz inicjatyw, jakie zostały wypracowane po jego zakończeniu. Umożliwił spółce wzmocnienie „glokalności” (ang. glocality) jako spółki, która „myśli globalnie, a działa lokalnie”.

Nasza odpowiedzialność

Nasz zespół był odpowiedzialny za proces mapowania interesariuszy. Dzięki niemu w dialog zaangażowani zostali kluczowi dla spółki interesariusze. Agencja wskazała też obszary, w ramach których prowadzona była dyskusja w trakcie sesji dialogowych. Ponadto w toku prac przygotowawczych opracowano zasady, do przestrzegania których zobowiązani zostali uczestnicy spotkań. Pozwoliły one spełnić wymogi standardu AA1000SES oraz ułatwić przeprowadzenie merytorycznej i konstruktywnej dyskusji.

Zespół H+K Strategies udzielił także wsparcia dla spółki w procesie zbierania oczekiwań interesariuszy oraz przygotowywania odpowiedzi oraz planu działań w ramach polityki lokalnej na kolejne 2 lata.

Case studies